Keletas pastabų apie pramoginius šokius

Kaip išmokti gražiai ir taisyklingai šokti?
2017 September 22

Keletas pastabų apie pramoginius šokius

Pramoginiuose šokiuose nėra griežtai nustatytos, tam tikros, nuoseklios figūru atlikimo tvarkos. Šokio figūrų atlikimo eilė priklauso nuo jų žinojimo, ap­linkybių ir padėties salėje bei individualios šokėjli orientacijos. Žinoma, yra ir tokių figūrų, kurios rei­kalauja tam tikro tęsinio ir po kurių būtinai reikia atlikti tą, o ne kurią nors kitą figūrą.

Paprastai šokį veda vyras. Nuo jo orientacijos, pasiruošimo bei mokėjimo šokti dažnai priklauso ir viso šokio grožis, jo sėkmė. Mergina šia prasme truputį yra nuskriausta, nes ji privalo sekti vyrą ir šokti jo siūlomas figūras net ir tuo atveju, vyras jas atlieka klaidingai.

Savaime aišku, kad šokant niekas savo partnerei nepasakinėja, kokia bus sekanti figūra, todėl geras partnerių sutarimas šokyje daug priklauso nuo mer­ginos intuicijos, jos sugebėjimo „atspėti” savo part­nerio užmanymus, o taip pat nuo to, kaip mergin, moka šokį, kaip ji orientuojasi salėje.

Yra ir sunkiai „atspėjamų” figūrų. Tokiais atvejais vyras lengvu plaštakos paspaudimu gali duoti ženk­lą merginai, kurią pusę reikės pasisukti ar keisti šokio kryptį; liemeniu vyras sulaiko merginą prieš uždelstus žingsnius ar pasuka ją, norėdamas at­likti žingsnius „šalia merginos”. Tokį vyras paprastai pradeda dešine koja pirmyn: o mergina — kaire koja atgal, bet tai nėra taisyklė.

Žingsnių atlikimas

Šokio metu ne visada vienodai reikia statyti ko­ją ant žemės: vieną kartą reikia žengti nuo kulno, kitą — tik puspirščiais ir pan. čia paminėsime tik tuos atvejus, su kuriais susidursime šokių aprašy­muose

Žingsniai nuo kulno atliekami tik pirmyn. Šokėjai grindis pirma paliečia kulnu, o paskui tik stato ko­ją pilna pėda.

Žingsniai nuo puspirščių atliekami tik atgal. Šo­kėjai grindis pirma paliečia pirštais, o paskui stato koją pilna pėda, ir, jei sekančiu žingsniu vėl reikės eiti atgal, tai, atkeliant ją nuo žemės, pirma atke­liami pirštai ir tik paskutiniu momentu — kulnas. Bet jeigu sekantis žingsnis bus atliekamas puspirš­čiais, tai, nusileidus ant pilnos pėdos, vėl reikia pa­sikelti, :t. y.: žengti nuo puspirščių ant pilnos pėdos ir vėl pasikelti ant puspirščių.

Žingsnis puspirščiais atliekamas pirmyn, atgal ir šonus, kulnu neliečiant grindų. Vienuose šokiuose pasistiebti reikia daugiau, kituose mažiau.

Žingsnis nuo vidinės pėdos dalies atliekamas šo­ną ir įstrižai pirmyn (ar atgal). Grindis pirma rei­kia paliesti vidine pėdos dalimi (pėdos kraštas nuo didžiojo piršto pusės) ir tik paskui pastatyti koją pilna pėda. Kūno svorį ant tos kojos perkelti tik ta­da, kai atsistojame pilna pėda. Šitoks žengimas dažniausiai sutinkamas tango, o kituose šokiuose ma­žiau arba ir visai nesutinkamas.

Žingsnis ant vidinės pėdos dalies yra pristatomo­jo pobūdžio. Šiuo atveju koją reikia pristatyti tik ant vidinės pėdos dalies, neperkeliant ant jos kū­no svorio.

Žingsnis pilna pėda sutinkamas tik rumboje ir tan­go, o kituose šokiuose pasitaiko rečiau, ir tai tik tada, kai žingsnis yra pristatomojo pobūdžio.

Šiam šokiui reiks šokių batelių, kuriuos galėsite rasti: šokių bateliai